ธรรมชาติของลูกผสมระหว่าง Encephalartos latifrons และ Encephalartos altensteinii ได้มีการรายงาน แม้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากๆ  แต่บางทีก็เกิดขึ้นได้โดยลักษณะใบของการ Hybrids จะถูกทับซ้อนแบบ  E. latifrons แต่อาจจะไม่มีการเกิด Lobesขึ้นที่ใบ  สีของใบย่อยทั้งหมดที่แสดงออกมาจะมีสี  the bright green ของ E.altensteinii  เป็นหลัก