(Untitled)

ข้อมูล Encephalartos transvenosus

สายพันธุ์นี้ได้ถุกอธิบายในปี ค.ศ.1926 โดย Otto Stapf และ Joseph Butt Davy ชื่อสายพันธุ์นี้ได้มาจากภาษาลาตินว่า Trans และ venosus ที่ซึ่งกล่าวถึง ระบบเครือข่ายของท่อลำเลี้ยงในใบย่อยของสายพันธุ์ ซึ่งในความเป็นจริงทำให้ไม่มีทางออก

ลำต้น(Stem)

ลำต้นตั้งตรงขึ้นไปในอากาศ จนบางครั้งพอขนาดใหญ่และสูงมากๆอาจจะโค้งแล้วเติบโตลงมาเติบโตออกไปทางบนพื้น บางครั้งก็ออกเป็นกิ่งก้านสาขาและบางทีก็ออกมาเป็นหน่อ ลำต้นสามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้มากถึง 80 เซนติเมตร และมีความยาวของลำต้นได้ 14 เมตร

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress