Author: mr.prince farm

 

ข้อมูล Encephalartos brevifoliolatus

ข้อมูล Encephalartos brevifoliolatus  (แปลมาจากหนังสือ South Africa)

สายพันธุ์นี้ ได้รับการอธิบายโดย Piet J. Vorster in 1996 ในตำราได้อธิบายเกี่ยวกับใบย่อยมีลักษณะ สั้นและกว้างกว่าหลายๆรูปแบบของ Encephalartos laevifolius

 

ลำต้น (Stem)

เป็นลำต้นที่ตั้งตรงหรือโค้งได้ เมื่อมีขนาดยาวขึ้นหรือลาดต่ำลงบ้างเพื่อไปเกาะขนาดอะไรบางอย่าง ลำต้นที่ขึ้นไปจะไม่มีกิ่งก้านสาขา แต่ว่ากิ่งก้านของลำต้นใต้ดินจะมี Sucker  มันจะขึ้นไปได้สูงถึง 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 250-300 มิลลิเมตร แต่ว่าลำต้นจะไม่มีขน แต่ปลายยอดมีขนบางๆสีขาวปกคลุมที่ผิวนอก ลำต้นได้ถูกป้องกันโดยใบเล็กๆที่ฐาน

 

ใบ(Leaves)

มีสีเขียวแก่ โดยก้านจะเป็นสีเหลือง แข็งและตรง บางส่วนอาจจะมีการบิดที่ใบเล็กน้อย ช่วงของแนวใบย่อยเป็นแนวยาวขนานกับก้านใบ ยาว 0.8-1.2 เมตร

pp-angle 135″

pr-angle 45″

s-angle จะมีค่าเป็นบวก แต่ว่าจะถูกป้องกันจากใบเก่า

Petiole 90-200 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง  7-10 มิลลิเมตร มันจะถูกปกคลุมด้วยขนสีขาวตั้งแต่เริ่มต้น แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีขน และเป็นสีเหลืองปกคลุมไป

ใบย่อยตรงแถวกลางก้าน (Median leaflets)

จะมีความยาว  60-80 มิลลิเมตร ความกว้าง 10-12 มิลลิเมตร ผิวข้างบนจะมีลักษณะหยาบๆ

ใบย่อยด้านล่างของก้าน (Lower leaflets surface)  จะมี 12-16 ไล่ขึ้นไปเป็นใบอ่อน

ใบที่ฐาน (Basal leaflets) จะลดขนาดลงจนถึงฐาน แต่จะไม่ใช่หนาม(not to spines)

 

Cone

Male cone  จะสามารถออกมาได้ถึง 6 Cone ต่อครั้งต่อฤดูกาล โดยจะมีขนาดเล็กมาก ยาว 350 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 60-70 มิลลิเมตร

Female cone ไม่เคยเห็น

Seeds ไม่เคยเห็น

การอยู่อาศัย (Habitat)

เป็นสายพันธุ์ที่มาจากพื้นที่ Wolkberg ในเทือกเขา Limpopo อาศัยอยู่แถบหญ้าเตี้ยๆ บนหินทรายที่อยู่บนหน้าผา ในทิศทางแสงแดด เหนือระดับน้ำทะเล 1300-1500 เมตร และพื้นที่นี้จะมีทั้งแดดและฝน และเป็นสายพันธุ์ที่เหลืออยู่น้อยมาก อาจจะเหลืออยู่แค่ 5ต้นในบริเวณนั้นทั้งหมด และทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นตัวผู้ทั้งหมด เพราะไม่มีสัญญลักษณ์ของเมล็ดในบริเวณนั้น

Cultivation(การเพาะปลูก)

การเพาะปลูกของสายพันธุ์นี้ไม่มีใครรู้ แต่น่าจะใกล้เคียงกับ Encephalartos laevifolius   การเติบโตในสายพันธุ์นี้ต้องการ Full Sun ในประเทศ South africa โดยแสงเป็นแบบ Light shade และช่วงหน้าหนาวทนได้ถึงน้ำแข็งเกาะที่ใบเลย   ปัญหาของสายพันธุ์นี้คือ การเติบโตช้ามาก และมันไม่ชอบที่จะถูกเคลื่อนย้าย และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษมากๆ อย่างไรก็ตามการเติบโตและเพิ่มจำนวนโดยการแตกหน่อและแยกSucker ออกมาเป็นหนทางเดียวเท่านั้น

Note

สายพันธุ์นี้ได้ถูกอธิบาย มีสายพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันและพบว่าได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและคาบเกี่ยวกัน โดยสาย Encephalartos brevifoliolatus อาจจะบอกได้เลยว่า มี Formที่พิเศษที่คล้าย  Encephalartos brevifoliolatus คือ “Wolkberg” สายพันธุ์นั้นคือ  Encephalartos  laevifolius wolkberg

เราเป็นที่เข้าใจเกี่ยวกับทางความสั้น ความกว้างของใบ โดย

Encephalartos  laevifolius wolkberg ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 55-70 มิลลิเมตร ความกว้าง 9 มิลลิเมตร ส่วนใบกลาง(The medium leaflets)

Encephalartos  laevifolius form อื่นๆ  ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 100-150 มิลลิเมตร ความกว้าง 5-7 มิลลิเมตร

Encephalartos brevifoliolatus ขนาดใบกลาง(The medium leaflets) จะมีขนาดใบยาว 60-80 มิลลิเมตร ความกว้าง 10-12 มิลลิเมตร

มูลค่าของปรงแต่ล่ะชนิด

ในประเทศไทย (2017) ขนาดที่ไม่เกิน 15 cm.(ปรงขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 7 cm.) แต่ถ้าเกิน 15 cm. จะสามารถรู้ฟอร์มใบจริงราคาอาจจะคิดจากความสวยงามแทนหรือคิดเป็นทั้งต้นเลย (หน่วยเป็นบาท(baht))

 1. Encephalartos Woodii (Green Leaf)   cm=40000-70000
 2. Encephalartos Relictus (Green Leaf) cm= 40000-70000
 3. Encephalartos Bravifoliolatus (Green Leaf) cm =30000-50000
 4. Encephalartos Hirsutus Blue leaf (Golden Hair or High Land Form)   cm=15000-20000
 5. Encephalartos Hirsutus Blue leaf(Silver Hair Form or Low land Form)   cm=13000-18000
 6. Encephalartos Heenannii (Short leaves Form) cm= 15000-20000
 7. Encephalartos Nubimontanus Blue Leaf (Robusta Form) cm=10000-15000
 8. Encephalartos Latifrons Green Leaf (trap valley ) cm= 7000-15000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 9. Encephalartos Latifrons Green Leaf (Broadleaf Kafferbread or Broad Fronded leaf ) cm= 5000-10000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 10. Encephsalartos Dolomiticus(normal and vanda) cm=7000-10000
 11. Encephalartos  Heenannii(Long Leaves and Ida doyer) cm= 5000-7000
 12. Encephalartos Laevifolius green leaf same E.Bravifoliolatus ( Wolkberg) cm=4000-8000
 13. Encephalartos Laevifolius Green leaf(Mariepskop) cm=4000-6000
 14. Encephalartos Ghellinckii(Golden Hair,High Land) cm=3000-4000
 15. Encephalartos Laevifolius Blue leaf(Kaapsehoop Form) cm=2000-2500
 16. Encephalartos Horridus  cm= 1000-6000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 17. Encephalartos Cycadifolius cm=2500-4000
 18. Encephalartos Middleburgensis( Avontuur Form)  cm= 2500-4000
 19. Encephalartos Schaijesii(Green Form or  semi blueForm ) cm= 2200-2800
 20. Encephalartos Schmitzii (Green Form or  semi blueForm) cm=2000-2500
 21. Encephalartos Caffer(normal and raffer form) cm=2500-4000
 22. Encephalartos Marunguensis(Green Form or  semi blueForm) cm= 1800-2200
 23. Encephalartos Poggei (Green Form or  semi blueForm) cm= 1800-2200
 24. Encephalartos delucanus(Green Form or  semi blueForm) cm= 1800-200
 25. Encephalartos Arenarius(Semi blue ,blue form) cm=1500-6000 *ขึ้นกับความสวยของหนาม
 26. Encephalartos Trisprinosus cm=1000-3000
 27. Encephalartos Middleburgensis (storberg form) cm=1800-2500
 28. Encephalartods Inopius cm=1800-2500
 29. Encephalartos Dyerianus(normal and Labubu form) cm= 1200-3000
 30. Encephalartods Leavifolius (kaapsehoop form) cm= 1700-2500
 31. Encephalartos Eugene- maraisii(krangberg form) cm=1800-2500
 32. Encephalartos Middleburgensis (Olifonts form) cm= 1500-2300
 33. Encephalartos Eugene-maraisii (waterberg form) cm=1500-2300
 34. Encephalartos humillis cm=1500-2200
 35. Encephalartos Cupidus(normal and Robusta form) cm=1500-2200
 36. Encephalartos Middleburgensis (Wilge Reiver form) cm= 1300-2000
 37. Encephalartos Eugene-maraisii (Palala form) cm=1300-2000
 38. Encephalartos Princeps cm=1000-2000
 39. Encephalartos Longifolius blue form (normal and jubertina fish tail form)cm=1000-2000
 40. Encephalartos Eugene-maraisii (Palala form) cm=1200-2000
 41. Encephalartos Nubimontanus (all form except robusta form)cm=1000-2000
 42. Encephalartos Lehmannii(normal and Paardeport Form) cm= 600-1500
 43. Encephalartos Ghellinckii(Silver Hair,Low Land) 1000-1500
 44. Encephalartos Cerinus cm=600-1200 แต่ถ้าขนาดใหญ่กว่า 10 cm. cmล่ะ 1500-
 45. Encephalartos friderici-guilielmi cm=1000-1500
 46. Encephalartos Paucidentatus cm=1000-1500
 47. Encephalartos Tegulaneus cm=1000-1500
 48. Encephalartos lanatus cm=700-1000
 49. Encephalartos Apanatus cm =700-1000
 50. Encephalartos Umbeluziensis cm=1000
 51. Encephalartos Bubalinus(blue form(a new leaf is red brown colour) ) cm=1200-1500
 52. Encephalartos Bubalinus(blue form) cm=500-800
 53. Encephalartos Sclavol(blue form (a new leaf is red brown colour)) cm=800-1200
 54. Encephalartos Sclavol(blue form) cm=500-800
 55. Encephalartos Lebomboensis(Piet Retief and Managa Form) cm=500-800
 56. Encephalartos Aemulans cm=500-800
 57. Encephalartos Senticosus cm= 500-800
 58. Encephalartos Kisambo cm= 500-800
 59. Encephalartos Kanga cm=500-800
 60. Encephalartos Transvenosus cm=400-800
 61. Encephalartos Natalensis cm=400-800
 62. Encephalartos septentrionalis cm= 400-800
 63. Encephalartos ferox cm=400-800
 64. Encephalartos Villosus cm=400-800
 65. Encephalartos altensteinii cm=400-800
 66. Encephalartos iturneri cm= 400-800
 67. Encephalartos Whitelockii cm=250-500
 68. Encephalartos Gratus cm=200-500

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

© 2000:Mr.Prince Farm, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress